Published: 2023-05-03 09:16 AM
Rs 110,000,000

Commercial Property with an Ongoing Profitable Business at the Heart of Mundel (Mundalama) Town facing Colombo Puttalum main road.
කොළඹ පුත්තලම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා මුන්දලම නගරයේ මධ්‍යයේ පවතින ලාභදායි ව්‍යාපාරයක් සහිත වාණිජ දේපළ විකිණීමට.

* Land extend - 42.5 Perches
* 3 Phase Electricity
* Access to the property through two roads.
* Two-story building with wall cladding.
* Ground Floor - 2750 SQFT with an ongoing well-equipped Mini Supermarket.
* 1st Floor - 2,750 SQ.FT. with a well-equipped, Air-conditioned Fashion Shop.
* Rooftop - 2,750 SQ.FT. Unutilized, suitable for an open-air restaurant or Solar Project.
* Walk through Cool Room 320 SQFT -23C° (Celsius) cooling with storage for 15,000 Liters.
* Additional Building with Office Room, Storage, and Parking.
* 3 Cold Trucks, Nissan (10.5ft) with -23C° (Celsius) Cooling Capacity.
* 2 Motorbikes (Bajaj BEE & Bajaj Platina)
* Ample space available for infrastructure expansions.BUSINESS DETAILS* Ground Floor - Rovelta Super Center - Mini supermarket
* First Floor - Rovelta Fashion Center
* Ongoing Distribution operations for 3 well-recognized companies, covering the areas from Wennappuwa, Udappuwa, and Puttalum to Kalpitiya Inclusive of Towns.

* Total Monthly Sales Turnover - Approx. 30 Mn

EQUIPMENT

* 5 Brand new 24 BTU Singer Air conditioners
* 1 Used 24,000 BTU LG Air Conditioner
* 2 POS Systems with Drawers, Barcode Readers/ Customer Display & Sticker Printers
* Electronic Scales with Sticker Printers
* Electronic Large Scale
* 2 Barcode Printers
* Security Cameras/ DVR/ UPS
* Security Antana
* 1 Freezer
* 1 Bottle Cooler
* 3 DT Computers
* 2 Printers

FURNITURE AND FITTINGS

* Meeting Room Table and Chairs.
* Office Tables/ Chairs/ Cupboards.
* Supermarket Racks & Other Equipment
* The Fashion Center has the latest Lighting system/ Racks/ 4 Mannequins & Other equipment.

** The Building, Cool Room, Stocks, and Equipment are Fully Insured.

** The Expected Price for the above - Rs. 110 Mn
Negotiable.

** In addition the Stocks pertaining to the Supermarket, Fashion Center and Distribution operations could be calculated at the point of purchase. The average stock value is Approx. 20M.

** Since it is an ongoing business Well experienced Staff is available for all business divisions.

We could even consider the possibility of selling it without the ongoing businesses.
Please go through the details and revert to your terms and conditions. Your suggestions too in order to expedite the sale are mostly welcome.

* ඉඩම දිග - පර්චස් 42.5
* 3 අදියර විදුලිය
* මාරග දෙකක් හරහා දේපල වෙත ප්‍රවේශය.
* බිත්ති ආවරණ සහිත දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල.
* බිම් මහල - 2,750 SQFT සමඟ දැනට ක්‍රියාත්මක වන හොඳින් පවත්නා කුඩා සුපිරි වෙළඳසැලක්.
* පළමු මහල - වර්ග අඩි 2,750. වායුසමීකරණය කරන ලද විලාසිතා සාප්පුවක් සමඟ.
* වහලය - වර්ග අඩි 2,750. භාවිතයට නොගත්, එළිමහන් අවන්හලකට හෝ ව්‍යාපෘතියකට සුදුසුය.
* ලීටර් 15,000 ක ගබඩා සහිත වායුසමීකරණ කාමරය 320 SQFT -23C° (සෙල්සියස්) සිසිලනය හරහා ගමන් කරන්න.
* කාර්යයාල කාමරය, ගබඩාව සහ වාහන නැවැත්වීම සහිත අමතර ගොඩනැගිල්ල.
* සීතල ට්‍රක් රථ 3ක්, නිසාන් (අඩි 10.5) -23C° (සෙල්සියස්) සිසිලන ධාරිතාව.
* යතුරුපැදි 2 (බජාජ් බීඊඊ සහ බජාජ් ප්ලැටිනා)
* යටිතල පහසුකම් ව්‍යාප්ත කිරීම් සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉඩක් ඇත.

ව්‍යාපාරික විස්තර
* බිම් මහල - Rovelta Super Center - Mini supermarket
* පළමු මහල - Rovelta විලාසිතා මධ්යස්ථානය
* වෙන්නප්පුව, උඩප්පුව, සහ පුත්තලම සිට කල්පිටිය දක්වා නගර ඇතුළුව ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි හොඳින් පිළිගත් සමාගම්
3ක් සඳහා අඛණ්ඩ බෙදාහැරීමේ මෙහෙයුම්.

* මුළු මාසික විකුණුම් පිරිවැටුම - ආසන්න වශයෙන්. මිලියන 30

උපකරණ
* නවතම 24 BTU Singer වායු සමීකරණ 5ක්
* 1 BTU LG වායු සමීකරණ 24,000 භාවිතා කර ඇත
* ලාච්චු, තීරු කේත කියවන්නන්/ පාරිභෝගික සංදර්ශකය සහ ස්ටිකර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහිත POS පද්ධති 2
* ස්ටිකර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහිත ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිමාණයන්
* ඉලෙක්ට්‍රොනික මහා පරිමාණ
* තීරු 2 කේත මුද්‍රණ යන්ත්‍ර
* ආරක්ෂක කැමරා/ DVR/ UPS
* ආරක්ෂක ඇන්ටනා
* 1 අධිශීතකරණය
* 1 බෝතල් කූලර්
* 3 DT පරිගණක
* 2 මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

ගෘහ භාණ්ඩ සහ උපාංග
* මේස සහ පුටු.
* කාරයාල මේස/ පුටු/ කබඩ්.
* සුපිරි වෙළඳසැල් රාක්ක සහ වෙනත් උපකරණ
* විලාසිතා මධ්‍යස්ථානය නවීනතම ආලෝකකරණ පද්ධතිය/ රාක්ක/ Mannequins 4 සහ අනෙකුත් උපකරණ වලින් සමන්විත වේ.

** ගොඩනැගිල්ල, සිසිල් කාමරය, තොග සහ උපකරණ සම්පූර්ණයෙන්ම රක්ෂණය කර ඇත.

** ඉහත සඳහා අපේක්ෂිත මිල - රු. මිලියන 110
සංශෝදිත.

** මීට අමතරව සුපිරි වෙළඳසැල, විලාසිතා මධ්‍යස්ථානය සහ බෙදාහැරීමේ මෙහෙයුම් වලට අදාළ කොටස් මිලදී ගැනීමේදී ගණනය කළ හැක. සාමාන්‍ය කොටස් වටිනාකම දළ වශයෙන් වේ. 20M

** එය අඛණ්ඩ ව්‍යාපාරයක් බැවින් ව්‍යාපාරයේ සියලුම අංශ සඳහා මනා පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයක් ඇත.

පවතින ව්‍යාපාරවලින් තොරව එය විකිණීමේ හැකියාව ගැන පවා අපට සොයා බැලිය හැකිය.
කරුණාකර විස්තර හරහා ගොස් ඔබේ නියමයන් සහ කොන්දේසි වෙත ආපසු යන්න. විකිණීම කඩිනම් කිරීම සඳහා ඔබ යෝජනා ද බොහෝ දුරට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

0773951560

logo